ನಿವೇದನೆ

ಭಾವನೆಗಳೂ ಎಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ....ಆದರೂ ಯಾವ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸಿತೋ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ....ಈ ಭಾವಕ್ಕೆ ಜನಿಸಿದ ಕೂಸುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸುಂದರ, ಸಧೃಡ ಎನ್ನಲಾರೆ.... ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಥವಾ ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸುಗಳಲ್ಲ....

Thursday, July 9, 2009

ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ

ಇವರಿಗೆ,

XYZ....


ಇಂದ,

ಪೆಕರ ಮಹಾಶಯ


ಮಾನ್ಯಳೆ ವಿಷಯ:ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ..


ಮೇಲ್ಕಂಡ ಹೆಸರಿನವನಾದ ನಾನು, ಈಗ ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲ ಸಲ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನಾ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಧೃಡಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಸ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ನೀವಿರದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲೇ ವರದಿ ನೀಡಿತ್ತಾದರೂ ನನ್ನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಏಟು ಬಿದ್ದೀತೆಂಬ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರುವ ಹಂತ ತಲುಪಿರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಷಯದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯಾಳುಗಳಾದ ತಾವು ನನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸದೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.


ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ


ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುವುದೆಂದು ನಂಬಿರುವ ,

ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಪೆಕರ ಮಹಾಶಯ